Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal
Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Posjetitelj je dužan prihvatiti niže navedene uvjete korištenja mrežne stranice e-Kultura, u protivnom ne može pristupiti digitalnim i digitaliziranim objektima kulturne baštine, metapodacima i drugim sadržajima na mrežnoj stranici e-Kultura.

Sadržaj i namjena

Sadržaje na mrežnu stranicu e-Kultura postavljaju institucije kulturne baštine u suradnji s Ministarstvom kulture i medija.

Na digitalne i digitalizirane objekte kulturne baštine, metapodatke te druge sadržaje na mrežnoj stranici e-Kultura primjenjuju se standardizirane izjave o statusu autorskih prava i mogućnostima ponovne uporabe digitalnih ili digitaliziranih objekata kulturne baštine, kao i metapodataka. Te standardizirane izjave nisu dopuštenja (licencije) za korištenje već služe kao informacija posjetiteljima mrežne stranice e-Kultura.

Pojedine digitalne ili digitalizirane objekte kulturne baštine te metapodatke koji su zaštićeni autorskim i srodnim pravima posjetitelj smije koristiti samo ako su uz njih oznake pripadajućeg standardiziranog dopuštenja (licencije) za korištenje, te pod uvjetima koji su navedeni u takvom dopuštenju (licenciji).

Institucije kulturne baštine nastoje da svi podaci postavljeni na mrežnu stranicu e-Kultura budu točni, cjeloviti i ažurni kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo posjetiteljima.

Ministarstvo kulture i medija nema autorska ni srodna prava na digitalnim ili digitaliziranim objektima kulturne baštine ni na metapodacima koji se nalaze na mrežnoj stranici e-Kultura te nije odgovorno ni za kakve povrede prava trećih osoba u odnosu na te sadržaje.

Uvjeti korištenja i odgovornost

Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno ni za kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao posljedicu korištenja ili nemogućnosti upotrebe sadržaja objavljenih na mrežnoj stranici e-Kultura.

Sadržaji dostupni na mrežnoj stranici e-Kultura ažuriraju se i mijenjaju.

Korištenjem sadržaja objavljenih na mrežnoj stranici e-Kultura posjetitelj prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti sadržaje isključivo u skladu s licencijama koje su uz njih postavljene.

Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa sadržajima objavljenim na mrežnoj stranici e-Kultura.

Ministarstvo kulture i medija ne jamči da će mrežna stranica eKultura uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Posjetitelj ne smije preuzimati dizajn, pozadinu i ostala programska i dizajnerska rješenja mrežne stranice e-Kultura.

Izjava o zaštiti i prikupljanju korisničkih podataka i njihovom korištenju

Ovom izjavom Ministarstvo kulture i medija jamči za zaštitu korisničkih podataka koje zaprimi tijekom korištenja mrežne stranice eKultura. Pod korisničkim podacima smatraju se identifikacijski podaci ime i prezime te adresa elektroničke pošte, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a do kojih Ministarstvo kulture i medija dolazi korištenjem elektroničke pošte na mrežnoj stranici eKultura. Ministarstvo kulture i medija sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 osobne podatke čuva u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje, niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne suglasnosti posjetitelja, osim u slučajevima izričito propisanim zakonom.

Izmjene uvjeta korištenja

Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku.